Reglement

 

Het onderstaand reglement is van toepassing op de zomerwedstrijd 2016 (hierna te noemen: de

Wedstrijd) van CONFORT PLAN BVBA.

 

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door CONFORT PLAN BVBA, met maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Commandant Van Laethemstraat 12 en ondernemingsnummer BE0413670356 (hierna te noemen: de Organisator).

 

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België en Nederland wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

 

De persoonsgegevens die CONFORT PLAN BVBA verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

 

 

 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 1 juli 2016

Einde van de Wedstrijd: 20 augustus 2016

De prijs wordt uiterlijk op 31 augustus 2016 telefonisch of per e-mail aan de winnaar meegedeeld.

 

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 20 augustus 2016 het deelnameformulier correct en volledig invullen, in de wedstrijdurne bij de afgevaardigde van Confort Plan deponeren op de dag van de voorstelling georganiseerd door CONFORT PLAN, of verzonden hebben naar de maatschappelijke zetel van CONFORT PLAN BVBA.

 

‐ De deelnemer antwoordt op de wedstrijdvraag.

‐ De deelnemer antwoordt op de schiftingsvraag.

‐ De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

 

 

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt als prijs een 7-delig tuinloungeset.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

 

Artikel 6: De Winnaar

De deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en het dichtst naar de realiteit de schiftingsvraag beantwoordt, is de winnaar. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de Deelnemer die het eerst de antwoorden doorstuurde.

 

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.